Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Knižničné a edičné centrum

Mlynská dolina, Pavilón I, 842 48 Bratislava 4

 

Tel.: 02/60 295 191 (knižnica – výpožičky)

E-mail: kniznica@fmph.uniba.sk

URL: https://fmph.uniba.sk/pracoviska/kniznicne-a-edicne-centrum/

Číslo knižnice v Zozname knižníc MK SR: 3998/2000-400/0020

 

Vedúca: PhDr. Adriana Gersová

Tel.: 02/ 60 29 51 95

E-mail: adriana.gersova@fmph.uniba.sk