Práce na nových výkonových a obsahových štandardoch

Užšie pracovné tímy Ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie sa stretli v Banskej Bystrici, aby spoločne vyhodnotili aktuálny stav tvorby vzdelávacích štandardov za jednotlivé vzdelávacie oblasti a prierezové